Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

201 - ήμην τοιαύτης ανδρείας ψυχής
Όταν κατόπιν ήλθα στον Γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας – πάντοτε με την ευλογίαν του.

Μίαν νύκτα λοιπόν, όπως ηυχόμην, ήλθον πάλιν εις θεωρίαν και ηρπάγη ο νους μου εις ένα κάμπον. Και ήσαν κατά τάξιν – κατά σειράν – μοναχοί συνταγμένοι εις μάχην. Και ένας υψηλός στρατηγός ήλθε πλησίον μου και μου λέγει: Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθης, να πολεμήσης εις την πρώτην γραμμήν; Και εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκρυ αιθίοπας· όπου ήσαν κατέναντι ωρυόμενοι και πνέοντες πυρ ως άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει τον φόβον. Αλλ’ εις εμένα δεν ήτο φόβος· διότι είχον τοσαύτην μανίαν, όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ήμην τοιαύτης ανδρείας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς, όπου ήτον η πληθύς των πατέρων. Και αφού διήλθομεν τρεις ή τέσσαρας γραμμάς συνταγματικώς με έφερεν εις την πρώτην γραμμήν, όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων. Όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακείθεν με άφησεν επειπόντος ότι· ει τις επιθυμεί να πολεμήση ανδρείως με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ.

Και ήλθον πάλιν εις τον εαυτόν μου. Και διελογιζόμην· άραγε τι πόλεμος θα είναι αυτός;

Γέροντος Ιωσήφ, Έκφρασις Μοναχικής Εμπειρίας, έκδοσις Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Άγιον Όρος, 1996, σσ. 222-223.

Οι παρακάτω εικόνες (λεπτομέρειες) προέρχονται από το Ημερολόγιο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για το έτος 2012 με θέμα «Φανταστικά και Απόκοσμα» που είναι αφιερωμένο σε μορφές δαιμόνων και τεράτων στην αγιογραφία.Το ημερολόγιο για το 2012

Δαίμονας. (Λεπτομέρεια από τη Δευτέρα Παρουσία).

Δαίμονας.

Δαίμονας τής Κόλασης.

Ζωόμορφος δαίμονας (Μικρά Ασία).

Μαύρος δράκος με κόκκινα φτερά
από παράσταση
τού αγίου Γεωργίου τού δρακοκτόνου.

Διάβολος μεταμορφώνεται σε φιδόμορφο δράκοντα.

Ο Άδης
ετοιμάζεται να φάει ηλικιωμένο.

Σατανάς
από παράσταση τής Σταύρωσης
κρατάει τον Ιούδα.

Δαίμονας στραγγαλίζει
τον "εξ ευωνύμων ληστή"
σε παράσταση τής Σταύρωσης.

Ο αρχάγγελος Μιχαήλ κατανικά το Διάβολο.

Η παρθενομάρτυς αγία Μαρίνα
ταπεινώνει με σφυρί
τον δράκοντα δαίμονα.
(Ανακού, Μικρά Ασία).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...