Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

174 - Η γυνή γηράσκει, η μήτηρ δεν γηράσκειΗ γυνή και η μήτηρ

Η γυνή γηράσκει, η μήτηρ δεν γηράσκει.

Η γυνή ως γυνή μεταβάλλεται και γηράσκει· η μήτηρ ως μήτηρ δεν μεταβάλλεται και δεν γηράσκει.

Η γυνή παριστάνει την πτώσιν του ανθρώπου εις την φύσιν· η μήτηρ παριστάνει την ανάβασιν του ανθρώπου προς τον ουρανόν.

Η μήτηρ, η οποία δεν ήτο γυνή, έλαβε την δόξαν και την τιμήν των αγγέλων, ενώ η γυνή ως γυνή ήτο και έμεινεν ο δεσμός του ανθρώπου με την φύσιν.

Δια του ρόλου της μητρός η γυνή εξαγοράζει τον ρόλον της ως γυναικός.

 --------------------------------------
Στοχασμός 214 από το βιβλίο του:

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Στοχασμοί περί του καλού και του κακού, Πλήρης και ακριβής μετάφρασις από τα σερβικά από την Μίλιτσα Βέσκοβ, εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2008.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...