Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

158 - Πότε αναγκάζεται ο άνθρωπος να ενθυμείται τον Θεόν;

Πότε αναγκάζεται ο άνθρωπος να ενθυμείται τον Θεόν;

Και ο χειρότερος άνθρωπος τρις εις την ζωήν του αναγκάζεται να ενθυμηθή τον Θεόν:

- όταν βλέπη τον δίκαιον να βασανίζεται εξ αιτίας του
- όταν ο ίδιος βασανίζεται λόγω του πταίσματος των άλλων και
- όταν έλθη η ώρα του θανάτου του.

Τρις εις την ζωήν του αναγκάζεται να κλάψη και ο σκληρότερος αμαρτωλός:

- όταν, καθώς τον καταδιώκουν οι άνθρωποι ως άγριον θηρίον, τον θωπεύση η χειρ της μητρός του
- όταν τον ασθενούντα και μοναχικόν επισκεφθή ο εχθρός του προσφέρων εις αυτόν δώρα και συγχώρησιν
- όταν εις την νεκρικήν του κλίνην ο ιερεύς του είπη: το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερον των αμαρτιών σου!

Τρις ο άνθρωπος ομοιάζει ο ίδιος εις τους οφθαλμούς του με τον Θεόν:

- όταν του γεννηθή ο υιός
- όταν κατανοήση και δεχθή τον Χριστόν και
- όταν συμφιλιωθή με το μαρτύριόν του δια την δικαιοσύνην.

Στοχασμός 94 από το βιβλίο του:

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Στοχασμοί περί του καλού και του κακού, Πλήρης και ακριβής μετάφρασις από τα σερβικά από την Μίλιτσα Βέσκοβ, εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2008.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...