Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

125 - Σιωπηλή άνοιξη, σιωπηλό καλοκαίριΟι ποιητές Γιώργης Παυλόπουλος και Γιώργος Σεφέρης
Πού είναι τα πουλιά της παιδικής μας ηλικίας;Πού είναι τα πουλιά;    

καλημάνες και καλατζάκια και τσιμιάλια
τσιπιριάνοι και τσικουλήθρες και σπέντζοι
καλοκερήθρες και σηκονούρες και ασπροκόλια
μπεκανότα και δοδόνες και κολοτριβιδόνες
ξυλοτρούπιδες και σπίγγοι και τρουποφράχτες
κοκκινονούρες και τρυγονόλιαροι και μυγουσάκια
θεοπούλια και μυγούδια και σπίνοι;

Πού είναι ο κοκκινολαίμης;

Πού είναι τα παπιά;
ψαροφάγοι και τουρλίδες και ζαγόρνα
λαγοτουρλίδες και τσιλιβίδια και βουτουλάδες;

Πού είναι ο Μολοχτός κι' ο Πάπουζας;

Πού είναι οι συκοπούλες οι βουλγάρες κι' οι σιταρίθρες
τα βατοπούλια τα κουφαηδόνια κι' οι αερογάμηδες
οι φάσες και οι σπαθομύτες

Πού είναι

Πού είναι

Πού είναι ο Ντρένιος ο Καλογιάννης και ο Μπέτος;

Πού είναι οι Μαυροσκούφηδες;


Γιώργης Παυλόπουλος


Ο Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)


Πού είναι πράγματι όλα αυτά τα πουλιά της παιδικής μας ηλικίας; Πότε χάθηκαν όλα αυτά τα πουλιά από την ελληνική ύπαιθρο;

Αποδελτίωσα τα πουλιά που αναφέρει ο Γιώργης Παυλόπουλος στο ποίημά του αυτό και έψαξα τις επιστημονικές τους ονομασίες. Με κόκκινο τα πουλιά που δεν ταυτοποιήθηκαν. Αρκετές από τις ονομασίες των πουλιών αναφέρονται σε διαφορετικά είδη πουλιών ανάλογα με την περιοχή.
 
αβοκέτα Recurvirostra avosetta

αερογάμηδες Falco tinnunculus ή Falco vespertinus
αετοί Aquila
αητομάχια Lanius collurio ή Lanius excubitor ή Lanius senator
ασπροκόλια Oenanthe hispanica
ατσάραντοι Carduelis chloris

βατοπούλια
βουλγάρες Merops apiaster ή Turdus iliacus
βουτουλάδες Phalacrocorax aristotelii

γαϊταρίθια Tringa erythropus ή Tringa stagnatilis ή Tringa totanus
γεράκια Falco peregrinus ή Falco subbuteo ή Falco tinnunculus
γερατζούλια Anas crecca
γερμάνια Anas platyrhynchos
γκιόνης Otus scops

δοδόνες

ζαγόρνα

θεοπούλια

καλαμοκανάς Ciconia ciconia
καλατζάκια Phoenicurus orchuros
καλημάνες Vanellus vanellus
καλογιάννης Erithacus rubecula
καλοκερήθρες
καράπαπας Phalacrocorax carbo
κατσουλιέρες Alauda arvensis ή Galerida cristata
κιρκινέζια Falco naumanni ή Falco tinnunculus
κίσσες Garrulus glandarius
κοκκινολαίμης Erithacus rubecula
κοκκινονούρες Phoenicurus orchuros
κολοτριβιδόνες
κοτσύφια Turdus merula
κούκος Cuculus canorus
κουφαηδόνια Cercotrichas gelactores
κρινέλια Anas querquedula

λαγοτουρλίδες
λιάροι Lanius collurio ή Lanius excubitor ή Lanius minor ή Lanius senator

μαυρόπαπα Melanitta nigra
μαυροσκούφηδες Sylvia atricapilla
μολοχτός Anthus campestris
μπάλιζες Fulica atra
μπεκανότα Gallinago gallinago
μπέτος
μπούφος Bubo bubo
μυγούδια
μυγουσάκια

ντελίδες Tadorna tadorna
ντρένιος Anas platyrhynchos
νυχτοκόρακας Botaurus stellaris ή Nycticorax nycticorax

ξεφτέρια Accipiter gentilis ή Accipiter nisus ή Falco subbuteo ή Falco tinnunculus
ξυλόκοτες Scolopax rusticola
ξυλοτρούπιδες

παπιά Anas querquedula
πάπουζας Upupa epops

σβουρίτζια Aythya ferina
σγουρδούλια Carduelis carduelis
σηκονούρες
σιταρίθρες Alauda arvensis
σουγλοκόλια Anas acuta
σπαθομύτες
σπέντζοι Phoenicurus phoenicurus
σπίγγοι
σπίνοι Fringilla coelebs
συκοπούλες
συκοφάγοι Oriolus oriolus

τετεντίτσες Parus major
τουρλίδες Burhinus oedicnemus ή Numenius arquata ή Numenius phaeopus ή Numenius tenuirostris ή Plegadis falcinellus
τουρλουμπούκια Aythya fuligula
τρουποφράχτες Passer domesticus ή Troglodytes troglodytes
τρυγονόλιαροι Lanius excubitor ή Lanius minor
τσαλαπετεινοί Upupa epops
τσικουλήθρες
τσιλιβίδια Motacilla alba ή Motacilla cinerea ή Motacilla flava
τσιμιάλια
τσιπιριάνοι Erithacus rubecula
τσόνοι Fringilla coelebs
τσουτσουλιάνοι Galerida cristata

φάσες Columba palumbus

χαλκοκουρούνες Coracias garrulus
χουχουλόγιωργας Strix aluco

ψαλίδες Anas acuta ή Milvus milvus
ψαροφάγοι Alcedo atthis ή Ardea cinerea ή Ardea purpurea ή Egretta alba ή Egretta garzetta ή Mergus merganser


Ο χουχουλόγιωργας (Strix aluco)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...