Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

119 - Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα
 • Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγει ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Διδακτικόν, κατάστησον ημάς διδακτούς Θεού (Α’ Κορ. β' 13).
 • Πνεύμα Αληθείας, αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Σοφίας, διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ίνα κατανοή τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου (Α' Κορ. ιβ 8 – Ψαλμ. 118).
 • Πνεύμα Συνέσεως, απομάκρυνε την αφροσύνη μας (Β’ Τιμ. α' 7).
 • Πνεύμα Υπομνηματικόν, υπενθύμιζε εις ημάς τον υψηλόν μας προορισμόν (Ιωαν.ιδ'. 17)
 • Πνεύμα Παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Ευθές, εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις ημών (Ψαλ. Ν' 12).
 • Πνεύμα Δυνάμεως, ενίσχυε ημάς εις την άρσιν του καθ’ ημέραν σταυρού μας (Πραξ. α' 8).
 • Πνεύμα Φωτός, καταύγαζε τα σκότη της νυκτός της παρούσης ζωής.
 • Πνεύμα Ερευνητικόν, ερευνόν και ετάζον καρδίας και νεφρούς, χάριζε εις ημάς συνείδησιν αγαθήν (Α' Κορ. β’ 10).
 • Πνεύμα Λαλούν, λάλει αγαθά εις τας καρδίας ημών (Ματθ. ι' 20).
 • Πνεύμα Ζωοποιούν, ανόρθωσον τα εκ της αμαρτίας παραλελυμένα και νεκρά μας μέλη (Ιωαν. ς' 63).
 • Πνεύμα Πληρούν, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πίστεως, ελπίδος και αγάπης (Λουκ. α' 41).
 • Πνεύμα Προφητικόν, χάριζε εις ημάς παρρησίαν προφήτου εις τας πονηράς και δυσκόλους ημέρας μας (Πραξ. α' 16).
 • Πνεύμα Υιοθεσίας, κάμε να κράζωμεν εκ βάθους καρδίας, Αββά ο Πατήρ (Ρωμ. η' 15).
 • Πνεύμα Ελευθερίας, ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα (Β’ Κορ.γ' 17).
 • Πνεύμα Συναντιλήψεως, γίνου αντιλήπτωρ εις τας ασθενείας μας (Ρωμ. η' 26).
 • Πνεύμα Μεσιτικόν, μεσίτευε υπέρ ημών «στεναγμοίς αλαλήτοις» (Ρωμ. η' 26).
 • Πνεύμα Αγάπης, δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλλομένας από αγάπην και αφοσίωσιν (Β’ Τιμ. α' 7).
 • Πνεύμα Μαρτυρούν, κατάστησέ μας ζώσαν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού εις την εποχήν μας (Εβρ. ι' 15).
 • Πνεύμα Κύριον, αποκάλυψον εις ημάς την αληθινήν Σου λατρείαν (Α' Κορ. ιβ' 5).
 • Πνεύμα Κατασκηνούν, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν (Α' Κορ. ς' 19).
 • Και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος.
 • Και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
 • Αμήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...