Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

83 - Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία


Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία , Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη (εδώ).
 
Σκοπός της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας (ΕΛΠΕ) είναι η μελέτη χειρογράφων και η προβολή της σημασίας τους ως πολιτιστικών αγαθών.
Την πραγματοποίηση του σκοπού της επιδιώκει η Εταιρείας με:
 • τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της Παλαιογραφίας – Κωδικολογίας,
 • τη δημιουργία βιβλιοθήκης – αρχείου,
 • την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων,
 • την οργάνωση εκθέσεων χειρογράφων κ.ά.,
 • την οργάνωση εκπαιδευτικών – ερευνητικών εκδρομών,
 • την έκδοση περιοδικού και συγγραμμάτων,
 • τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ΄Ελληνες και ξένους επιστήμονες,
 • την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και τη συνεργασία με παρεμφερείς επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ΕΛΠΕ εκτιμά ότι θα συμβάλλει στην ανεύρεση και συλλογή χειρογράφων, στη διάσωση και τη συντήρησή τους, στην καταλογογράφηση και την αρχειοθέτησή τους, γενικότερα στην προώθηση της παλαιογραφικής-κωδικολογικής έρευνας.
 

Τι είναι η Παλαιογραφία – Κωδικολογία
  
 
Παλαιογραφία είναι η επιστήμη που ως αντικείμενό της έχει τις αρχαίες γραφές στις διάφορες φάσεις της εξέλιξης και της μεταμόρφωσής τους στο πέρασμα των αιώνων. Ο όρος Παλαιογραφία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον βενεδικτίνο Bernard de Montfaucon (1655-1741) στο έργο που αυτός εξέδωσε το 1708 με τον τίτλο Palaeographia graeca.
  


Ωστόσο η ελληνική παλαιογραφία δεν περιορίζεται σήμερα μόνο στη μελέτη της ιστορίας και εξέλιξης της γραφής όπως αυτή διασώζεται σε περγαμηνά και χαρτώα χειρόγραφα που χρονολογούνται από τον 4ο κυρίως αιώνα και εξής• αντιθέτως, επεκτείνεται στη διερεύνηση όλων των στοιχείων εκείνων που ανασυνθέτουν την εικόνα αλλά και την ιστορία και τις συνθήκες της δημιουργίας του χειρόγραφου βιβλίου.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν:
 • στην εξωτερική μορφή του χειρογράφου (υλικό γραφής, διαστάσεις, αρίθμηση φύλλων, είδος και αρίθμηση τευχών, παρουσία ή απουσία υδατοσήμων, διακοσμητικά χαρακτηριστικά, είδος της στάχωσης, κατάσταση του χειρογράφου),
 • τον τόπο αντιγραφής,
 • τη χρονολόγηση,
 • την αναζήτηση του αντιγραφέα και κτήτορα,
 • τις οικονομικές-πνευματικές συνθήκες που επέτρεψαν την αντιγραφή του.
Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την λεπτομερή παρουσίαση και εξέταση του περιεχομένου ενός χειρογράφου αλλά και της θέσης που αυτό κατέχει στην ιστορία της παράδοσης των κειμένων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έρευνας που οφείλει να πραγματοποιήσει ο σύγχρονος μελετητής των χειρογράφων.
Η επιμέρους επιστήμη που μελετά το χειρόγραφο βιβλίο ως υλικό προϊόν ενός πολιτισμού ονομάζεται κωδικολογία και αποτελεί συμπληρωματική της παλαιογραφίας επιστήμη. Το όνομα της προέρχεται από τη λέξη κώδικας, ονομασία που πήρε το χειρόγραφο βιβλίο όταν απέκτησε τη μορφή με την οποία το γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα και αφού επικράτησε του βιβλίου-κυλίνδρου από τον 4ο αι. μ. Χ και εξής. Η επιστήμη της κωδικολογίας χαρακτηρίστηκε ως η αρχαιολογία του χειρογράφου και συμβάλλει αποφασιστικά στη διεξοδική μελέτη του ελληνικού χειρόγραφου βιβλίου που αποτελεί τον κύριο φορέα διάσωσης των πολύτιμων κειμένων της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής γραμματείας.

Η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία έχει ήδη εκδόσει τα ακόλουθα βιβλία:
 
Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας.
Δημοσιεύματα Ελλήνων της 50ετίας 1951-2000. Πρώτη καταγραφή.
Σύνταξη – Επιμέλεια Ε. Κ. Λίτσας, Α. Γ. Φωτιάδου, Σ. Θ. Ζιώγας, Θεσσαλονίκη 2003.

Ταξίδι στον κόσμο των χειρογράφων.
Κατάλογος Έκθεσης χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Συντονισμός – Επιμέλεια Μαρία Πολίτη – Ελένη Παππά,  Αθήνα 2004.

... και βίβλοι ηνεώχθησαν.
Κατάλογος έκθεσης χειρογράφων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α. Π. Θ.
και εγγράφων των Γ. Α. Κ. – Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας.
Ευθύμιος Κ. Λίτσας, συνεργασία Ν. Μπαμίδης,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008.


Ο τόμος Εξερευνήσεις στα Χειρόγραφα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης,
σε επιμέλεια Μαρίας Πολίτη και Ελένης Παππά,
εκδόθηκε από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
και σε συνεργασία με την Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία.

  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...